Nieuwsbrief augustus 2021

Terug naar een nieuw normaal

We zijn blij dat we rond Pasen weer van start konden met de middag­pauzediensten. We begonnen heel voorzichtig, zonder samenzang, met luisterliederen. Toen de PKN echter groen licht gaf om weer te gaan zingen, gaven we daar graag gehoor aan, maar nog zonder de samen­zang vooraf. We begrijpen dat verschillende bezoekers die samenzang vooraf erg missen, maar met de oprukkende delta-variant van het coronavirus moesten we toch besluiten daar nog even mee te wachten. We hopen dat na de zomer weer te kunnen oppakken. Koffiedrinken na afloop kon eerst ook nog niet, maar daar zijn we inmiddels wel weer mee begonnen.
Nieuw is wel dat we ons hebben voorgeno­men om eens in de zoveel weken een solist uit te nodigen. Dit kan een instrumenteel of vocaal solist zijn. Op woensdag 28 juli hadden we de primeur met fluitiste Erica Vogel uit Wezep. Zij speelde voor de dienst en na de overdenking een paar mooie meditatieve stukken. Dat belooft wat voor de toekomst.
Met name de afgelopen paar weken hadden we de indruk dat de loop naar de diensten er weer een beetje in komt. We zagen steeds meer vertrouwde gezichten, maar ook weer af en toe dagjesmensen en nieuwe bezoekers. Leuk is ook dat een groepje studenten van de Navigators , een christelijke studenten­vereniging in Amsterdam, regelmatig in de dienst kwam en enthousiast was. Er is een goede kans dat zij regelmatig willen gaan meedoen met hand- en spandiensten. Dat geeft veel nieuwe energie.

Wat betreft de voorgangers zagen we naast vertrouwde gezichten ook nieuwe. Voorgan­gers willen graag bij ons voorgaan, zowel de­genen die dat vaker deden als degenen die dat nog nooit deden. We blijven zoeken naar een goede balans in kerkelijke achtergronden en ‘oud en nieuw’.

Al met al ziet er naar uit dat we teruggaan naar een nieuw normaal. Dat wil zeggen dat we veel vertrouwde dingen weer kunnen op­pakken, maar tegelijkertijd is het ook anders, deels door de beperkingen die er nog zijn, deels ook door kleine aanpassingen die we doorvoeren om de diensten toegankelijker te maken. Hopelijk kunnen we na de zomerva­kantie met nog weer meer energie vooruit. Tenslotte nog dit: we proberen de structuren en de organisatie van de Alle-Dag-Kerk wat lichter te maken. Dit is nodig omdat de hui­dige medewerkers minder tijd kunnen beste­den aan allerlei taken dan in vroeger jaren. Door alles wat lichter te organiseren en wat extra mensen in zetten hopen we alles wat nodig goed te kunnen blijven doen.

Vernieuwde website en overdenkingen via Spotify

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een vernieuwde website. Na vele jaren trouwe dienst was de website die we hadden aan een opfrisbeurt toe. We heb­ben een vormgever opdracht gegeven een nieuwe opmaak te ontwerpen, inclusief een nieuw logo. Dit logo vindt u ook op deze nieuwsbrief, we zijn er als bestuur heel te­vreden mee.

Het voordeel van de vernieuwde website is, dat hij goed werkt in samenhang met ‘social media’, een belangrijke voorwaarde voor van­daag. Het is ook gemakkelijker om foto’s van de voorgangers toe te voegen, waardoor de website meer ‘gezicht’ krijgt.
Uiteraard blijven de overdenkingen – in au­dio en in tekst – het hart van de website uit­maken. Op dit moment vindt u er de over­denkingen die we vanaf eind maart wekelijks hebben gepubliceerd. Het archief met oude­re overdenkingen moet nog opnieuw worden geplaatst, een arbeidsintensieve klus, die we hopelijk snel kunnen oppakken. Nieuw is dat de overdenkingen ook via Spotify te beluiste­ren zijn. Dat kan via de website, maar ook direct via dat platform. We openen daarmee een extra kanaal en vergroten aldus hopelijk ook ons bereik.

Met het online gaan van de nieuwe website valt samen dat de twee mannen die de web­site bouwden en bijhielden hun taak hebben teruggegeven. Arend van den Brink had al eerder aangegeven het onderhoud van de site niet langer te kunnen doen in verband met zijn kwetsbare gezondheid. Hij heeft ja­renlang het technische onderhoud voor zijn rekening genomen en wij zijn hem zeer dank­baar voor alles wat hij daarin heeft betekend. Onze geluidstechnicus, Kees van der Vlies hield de website de afgelopen jaren up-to-date, in tekst en geluid. Hij heeft aangegeven niet goed uit de voeten te kunnen met het nieuwe systeem en laat deze taak liever aan iemand anders. Hij heeft zijn handen ook vol aan het maken van de opnames en de nabe­werking. Ook Kees danken we heel hartelijk voor de nauwgezette wijze waarop hij de site heeft bijgehouden.

Medewerkers en bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Alle-Dag-Kerk is op dit moment grotendeels op sterkte. Met Bas van der Graaf als voorzitter, Aline van de Watering als secretaris, Doke Hoekstra als tweede secretaris, Joost Hogenbirk als penningmees­ter en Mark Hafkenscheid kunnen we de be­stuurstaken goed uitvoeren.
Wat betreft medewerkers op de woensdag zijn we ook op sterkte, maar versterking is meer dan welkom. Urgent is het vinden van een ge­luidstechnicus, die naast Kees van der Vlies verantwoordelijk kan zijn voor de geluidsop­namen. Als u iemand weet: laat het weten! Naast onze lieve medewerkers Margot, Leonie en Wil, die de ontvangst doen en koffie en thee na afloop verzorgen, is een wat bredere groep vrijwilligers welkom. Wellicht dat de genoemde studenten gaan meedoen, maar als u of jij het leuk vindt om ook mee te hel­pen, meld dat dan aan Aline van de Wate­ring, ( alinevdwatering@gmail.com ) onze secretaris.

Op weg naar een  d i g i t a l e  nieuwsbrief

Op de nieuwe website is het inmiddels moge­lijk u aan te melden voor de digitale nieuws­brief. Die brief is er nog niet digitaal, maar het is wel ons voornemen die ergens na de zomer te gaan maken en verspreiden. Uiter­aard blijft het voor trouwe volgers van de Alle-Dag-Kerk mogelijk de nieuwsbrief ook als papieren versie te ontvangen. Het voor­deel van een digitale nieuwsbrief is dat we het bereik kunnen vergroten en wat makke­lijker ook elementen uit ons vroegere maga­zine op te nemen. Als u wilt kunt u zich vast aanmelden op de website.

Gesprek met Margot Spaargaren

Elf jaar lang maakte Margot Spaargaren het rooster voor de voorgangers in de Alle-Dag-Kerk.
“De Alle-Dag-Kerk is een oecumenische Stich­ting, wat betekent dat voorgangers uit alle Christelijke richtingen voorgaan. We geloven tenslotte allemaal in één God. In de praktijk waren er meer voorgangers vanuit de PKN, maar dat is omdat ik meer kennis had van namen uit die kerkelijke ‘hoek’.” “Door mijn ogen en oren open te houden kwam ik bij de voorgangers terecht: een atheïstische oud-collega vertelde me over ‘rare’ vrienden die hij had, onder wie een dominee. Dan las ik een mooi stuk van een dominee in de NCRV-gids, dan hoorde ik van iemand die evange­liseerde op De Dam. Die interessante figuren benaderde ik, en vaak met succes. De menin­gen over de voorgangers verschillen enorm. Dat is maar goed ook, en van harte welkom. Wat ik zelf bijzonder vind: er is een dominee die altijd zingend de zegen geeft (er zijn men­sen die daar speciaal voor komen!), en dat sommige voorgangers volle kerken trekken, zoals Majoor Bosshardt en Jos Brink destijds. Ik heb het prachtig werk gevonden, en hoop dat mijn opvolgster, Doke Hoekstra, er ook plezier aan gaat beleven.”

<>