Overdenkingen

De diensten van de Alle-Dag-Kerk zijn op verschillende manieren te beluisteren. Een van die opties is op dinsdagmiddag vanaf 12:00 via Radio Bloemendaal. De overdenkingen zijn ook terug te luisteren op Spotify of de podcastapp op je telefoon. De overdenkingen van 2021 vind je hier.

Juni

15 juni | Dominee André van der Stoel

Hoe kun je geloven dat het Pinksteren is geweest, dat Gods Geest in deze wereld werkt, als je geraakt wordt door het verdriet, dat zo schrijnend in deze wereld aanwezig is? Als je mensen dichtbij en verder weg ziet bezwijken onder de lasten die zij in hun leven moeten dragen? Het enige dat op zulke momenten over lijkt te blijven is de taal van het gebed. Woorden die zoeken naar perspectief, terwijl je eigenlijk niet meer in de toekomst durft te geloven.

8 juni | Dominee Carolien Cornelissen

Soms kun je het gevoel hebben dat je niet meetelt in de maatschappij. Deze samenleving waarin het zo vaak lijkt te draaien om succes en geld. Maar wie ben jij? Misschien heb je geen goede baan met een dito inkomen. Je bent niet jong en snel. Niet assertief en goed gebekt.
Juist dan heb je behoefte aan mensen die jou wel zien en je accepteren wie of wat je ook bent. Omdat ze in ieder mens, ook in jou, een kind van God zien. Zo is het leven toch goed en mooi, ook al is het soms donker om je heen.

1 juni | Diaken Rob Polet

Je hoort best vaak mensen zeggen: ik ben niet gelovig, ik maak mijn eigen keuzes. Daar zit een beeld van geloof en kerk achter dat inhoudt dat geloof je je vrijheid en zelfstandigheid afneemt. Dat er in de kerk mensen staan die niet willen dat je zelf nadenkt of keuzes maakt. Nu horen we in de kerk natuurlijk wel regelmatig over geboden die van God komen en waar we ons aan moeten houden. Maar de geboden van God staan niet op afstand van ons leven: ze hebben er alles mee te maken. Er klinkt dreiging van tegenspoed en zelfs dood, maar daar staan voorspoed en leven tegenover. De geboden zijn bedoeld als richtingaanwijzers die de weg wijzen naar leven en voorspoed. En centraal staat: kies het leven!

Mei

25 mei | Ds. Teus Prins

Waarom is Hemelvaartsdag een feestdag? Voor ons gevoel betekent Hemelvaart juist dat Jezus dan dus heel ver weg is, sterker nog: dat Hij buiten ons gewone menselijke bereik gekomen is. Wat welbeschouwd dan toch niet echt iets om te vieren is.
Maar dat juist toch is, vanwege zijn lichtende, verlichtende èn leidinggevende woorden en daden. Waar heel de wéreld van moet weten en alleen al daarom moeten de leerlingen – alsook wij vandaag – niet naar de hemel blijven staren, maar deze dag vieren.

18 mei | Ds. Mirjam Sloots

Er gaat iets ergs gebeuren met Jezus. Maria
voelt dat goed aan. Jezus zelf weet: Ik ben op
weg naar Jeruzalem. Ik ben op weg naar mijn
arrestatie. Ik ben op weg naar een bewuste
dood. Hij spreekt er openlijk over met zijn
leerlingen. Maar niemand wil Hem geloven.
Alleen Maria voelt het aan. Daarom doet zij
iets heel bijzonders. De enige passende actie.
Ze komt met een daad van overweldigende
liefde.

11 mei | Ds. Marco Visser

“‘Kijk, de stad als woonplaats is goed, zoals mijn heer wel ziet. Maar het water is slecht: het land maakt kinderloos. (2 Koningen 2 19-22). Het is soms moeilijk om het te hebben over wat je niet meteen aan de buitenkant ziet. Het is moeilijk om te vertellen wat eronder zit, en waar het pijn doet. De profeet Elisa helpt ons om juist eens door te
vragen en nodigt uit even stil te staan bij waar het echt om gaat.

4 mei | Ds. Pieter Boomsma

Niet kunnen vergeven, niet kunnen loslaten, kan werken als vergif. Zelfs kleine dingen kunnen dan behoorlijk aan je gaan knagen. Toch valt vergeven ons meestal moeilijk, en blijven we ons hele leven leren over vergeving. Paulus schrijft: ’Laat u niet overwinnen door het kwade, maar over-
win het kwade door het goede.’ Hoe kunnen we beter leren vergeven?

April

Woensdag 20 april 2022

Wat gebeurt er als we onze eigen naam invullen in het verhaal van de twee mannen die na Pasen van Jeruzalem naar Emmaüs lopen? De ene heet Kleopas, de ander blijft naamloos. Wat als wij dat zijn? Die oefening deed Irene Jouvenaar – majoor bij het Leger des Heils in Hilversum – met de bezoekers van de Alle-Dag-Kerk. Die oefening levert een diep en hartstochtelijk gesprek op, over hoop en wanhoop en alle vragen die we kunnen hebben over de wereld. Maar bovenal is er dan de verrassing van de Opgestane die erbij komt lopen en zich in het gesprek mengt. Lees of luister hier wat er dan allemaal gebeurt! ‘Jezus, de levende, blijft ons inspireren.’

Woensdag 13 april 2022

Dichter bij Jezus komen. Over dat thema gaat deze overdenking van René Visser – dominee in Amsterdam-Oost. En over de vraag of we daarbij een rekenmachine in ons hoofd hebben. Zo’n machine waarmee we de kosten en de baten berekenen en zo onze afweging maken hoe dicht we eigenlijk bij hem willen zijn.
Maria, een vriendin van Jezus, laat tijdens een maaltijd zien hoe je zo’n stap ook zonder rekenmachine kunt maken, in een gebaar van overgave en grenzeloze liefde. Kan dit ook een uitnodiging voor jou zijn?

Woensdag 06 april 2022

Een protestlied tegen foute mensen. Zo typeert Klaas de Vries – dominee in Amsterdam – Psalm 11, waar hij een overdenking over houdt. Een psalm vol beelden en emoties die zich gemakkelijk verbinden met wat er in Oekraïne gebeurt. Woorden die gemakkelijk aanleiding geven om ze vooral toe te passen op de daders van de gruweldaden daar. Maar een aandachtige lezing van dit oude lied – en aandacht lezen dóet Klaas in deze leesoefening – leert dat het in Gods wereld allemaal complexer ligt. God zelf blijkt geen afstandelijke waarnemer, maar Hij verbindt zich met wat op het slagveld gebeurt. En de vijandschap zit niet alleen buiten ons, bij hén, maar ook in onszelf. Zo biedt deze psalm een heilzame oefening, zeker in deze 40-dagentijd waarin we het lijden van Jezus overdenken. 

Maart

Woensdag 30 maart 2022

We voelen ons vandaag verlegen met de dood. We praten eroverheen i.p.v. dat we erover praten. Zoals de reclamecampagne van SIRE zegt. Vanmiddag gaan we het anders doen. We kij- ken de dood recht in de ogen en we stellen onszelf de vraag:

Hoe kunnen we er op een ontspannen manier over praten?  Mark van Leeuwen – dominee in Rotterdam -doet het, aan de hand van een bijbelverhaal.

Woensdag 23 maart 2022

Waar heb jij je ogen op gericht? Waar wordt je aandacht door opgeëist? Waar laat je je door leiden? Met deze drie vragen begint Ruth Six – predikant in opleiding in Amsterdam – haar overdenking. Deze vraag wordt vaak op een doelgerichte, SMART-manier beantwoord, maar werkt dat wel? Vaak niet, zeker niet als we merken dat de omstandigheden zo moeilijk en pijnlijk zijn dat we de touwtjes helemaal niet in handen blijken te hebben.
De apostel Paulus, die die ervaring maar al te goed kende, laat zien hoe je temidden daarvan toch vrede kunt hebben en vrede kunt doorgeven. Met een mooie verwijzing naar Des hommes et des dieux levert dat een inspirerende overdenking op.

Woensdag 16 maart 2022

‘De kracht van de zon is dat zij schijnt voor iedereen. Ze maakt geen onderscheid, is niet kieskeurig, zij kiest niet voor macht of onmacht, maar schenkt haar licht en warmte aan allen die zich in haar licht willen stellen.’ Met deze algemeen menselijke ervaring belichtte Ardan Heerkens – priester van de Christengemeenschap in Amsterdam – het verhaal van Jezus’ verheerlijking op de berg. We zien Jezus daar, op de weg naar zijn dood, stralen als de zon. Een gebeurtenis waarbij zijn leerlingen worden uitgenodigd hun controle en macht los te laten en zich aan het licht toe te vertrouwen. Overgave aan het licht, zodat het niet meer alleen van buiten komt, maar ook van binnenuit gaat stralen. Luister deze mooie overdenking over liefdekracht uit mensenharten.

Woensdag 09 maart 2022

Wat moeten we zeggen en vooral: wat moeten we bidden sinds we overrompeld zijn door het oorlogsgeweld in Oekraïne? Bas van der Graaf – dominee in Huizen en voorzitter van de stichting Alle-Dag-Kerk -zoekt in deze overdenking in Psalm 59. Een psalm waarin een dichter, omringd door vijanden, zijn angst maar ook zijn wraakzuchtige gedachten niet inslikt, maar ze uitspreekt voor God. Door dit te doen vindt hij ook vertrouwen en geborgenheid bij God, ook wanneer het gevaar nog lang niet geweken is.

De psalmen blijken een leerschool te zijn, juist in tijden van verbijstering en chaos, om te leren bidden en woorden te vinden voor waar voor ons gevoel geen woorden voor zijn. Zo’n psalm is – en dat gebeurt in deze overdenking – kun je dan ook bidden, hardop. Probeer het maar eens.

Woensdag 02 maart 2022

De Aswoensdag -de dag waarmee de 40-dagentijd begint – staat in het teken van boete, inkeer en vasten. We gaan ons richten op Jezus’ weg richting het kruis, midden in een wereld van lijden en pijn.

Wouter Klouwen – dominee in Baarn – vraagt zich in deze overdenking af wat die twee soorten lijden met elkaar te maken hebben. Vraagt Jezus om medelijden te hebben met hem? Of lijdt hij mee met ons? Bij dat laatste zit ongetwijfeld het geheim van het evangelie. Wat dat betekent, voor ons ego bijvoorbeeld, wordt in deze diepgaande overdenking verder uitgewerkt.

Februari

Woensdag 23 februari 2022

Hoe gaan we om met dader in het geval van grensoverschrijdend gedrag? In een persoonlijk verhaal vertelde Klaas Vos – predikant, schrijver en radiomaker – over hoe het ging met zijn grootvader. De gemeenschap verstootte hem en zag niet meer naar hem om. Dat is ook hoe het vandaag vaak gaat: we zijn klaar met de daders.
Hoe moeilijk ook: de Bijbel wijst ons toch een andere weg. Wat er ook in ons leven is gebeurd, we mogen elkaar herderlijk nooit vergeten. Psalm 103 herinnert ons eraan dat God, hoe groot de zonde ook is, toch altijd een weg van bevrijding en vergeving zoekt. Klaas Vos hoopt dan ook van harte dat, ondanks alles, daders van nu – zoals Marc Overmars – herderlijk niet vergeten worden.

Woensdag 02 februari 2022

Niet eenzaam maar tweezaam. Zo zijn we als mensen bedoeld door onze Schepper, aldus Erick Versloot, dominee in Mijdrecht. Wat volgde was een mooie meditatie over samenleven, van God en mens en van mensen onder elkaar. Zo was het leven bedoeld vanaf het begin en zo ook vandaag. Kerkvader Augustinus zei in de 4e eeuw: Het is in het geven dat je ontvangt, in het liefhebben dat je bemind wordt, in het loslaten dat je bindt.

Tussen elk mens en God loopt een lijntje. En in dat verband wordt de verbinding tussen mensen opgetild naar tot een drievoudig snoer, een beeld uit het boek Prediker. Laat je even stilzetten bij die belofte van verbinding in deze mooie overdenking.

Woensdag 16 februari 2022

Waar liefde is en vrede, daar is God. Het is een bekende liedtekst, een mooie, maar hij kan ook makkelijk misverstaan worden. Ranfar Kouwijzer – predikant van de Pauluskerk in Rotterdam – gaat op zoek naar de kern van de goddelijke liefde. Vanuit 1 Korinthiërs 13 vindt hij hem op een wat onverwachte plek: in de solidariteit met mensen die zich met je lot verbinden en die je geloven bijvoorbeeld. In de verbondenheid met anderen, onverwachte anderen, vinden we ook God. Kijk maar eens om je heen.

Woensdag 09 februari 2022

Wat kunnen mensen ongenadig hard zijn vandaag de dag. Iedereen lijkt zo snel mogelijk een oordeel klaar te willen hebben, met alle gevolgen van dien. Rein de Hertog – dominee in Amsterdam – laat vanuit Johannes 8:1-11 licht vallen over deze realiteit. Een verhaal over morele verhevenheid van mensen die niks anders kunnen bedenken dan steniging. Jezus bedenkt wel iets anders en opent een wereld van genade. Een navolgenswaardig voorbeeld!