Overdenkingen

De diensten van de Alle-Dag-Kerk zijn op verschillende manieren te beluisteren. Een van die opties is op dinsdagmiddag vanaf 12:00 via Radio Bloemendaal. De overdenkingen zijn ook terug te luisteren op Spotify of de podcastapp op je telefoon.

De overdenkingen van 2022 vind je hier en de overdenkingen van 2021 vind je hier.

Mei

31 mei | Ds. Wim Scheltens

God heeft Ananias gehoord en neemt Ananias serieus. En dan wordt Ananias rustig. Je kunt pas je roeping volgen als je serieus genomen wordt. Want de persoon die geroepen wordt, die moet aan de bak! Niet als apparaat maar als mens met talenten, eigenschappen, inzichten en mogelijkheden. Die moeten allemaal serieus genomen worden. Want die spelen allemaal mee.

24 mei | Gisela Babel

Vrees niet, want God is met je vraagt om een intieme relatie met God. Om het kennen van God. Om te wandelen met Hem. Het vraagt om je te focussen, je aandacht te vestigen op Hem.
Je staat er absoluut nooit alleen voor. Je kunt en moet dat geloof, die zekerheid niet loslaten. God is met je, Hij is in je, Hij is om je heen.

17 mei | Ds. Margrietha Reinders

Als verweesde kinderen, roepend om hun vader, bleven de leerlingen achter, toen Jezus zich voegde bij God in een hogere dimensie en ze hem niet meer konden zien. Smachtend en verloren staarden ze omhoog. 

We zien nu (als mensen die God in hun leven zijn kwijtgeraakt) óók wat ontheemd naar omhoog. Als weeskinderen, net als toen. Toch moet dat vuur nog ergens in onze botten zitten, zoals bij Jeremia, die uitriep: “Ik moet erover spreken!”

10 mei | Ds. Bas van der Graaf

Tegen de achtergrond van de kroning van Charles III krijgen de woorden van Jezus in vers 29 een diep reliëf: ‘Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.’
De mensen uit de verschillende windstreken zullen kómen. Hun land wordt niet íngenomen of veroverd en tot kolonie gemaakt. Ze verlaten hun land om naar dit koninkrijk te komen. Ze doen dat omdat in het Koninkrijk iets te vinden is wat nergens anders te vinden is: een tafel waaraan al die verschillende mensen en volken en culturen genodigd worden om feest te vieren.

3 mei | Ds. Pieter Boomsma

Leren is onder meer ontdekken hoe je elkaars lasten kunt dragen. Maar leren is ook: er steeds meer achter komen hoe stevig en groot de liefde is die God heeft voor ons. God, die in Christus alle last, alle pijn op zich nam, zodat wij te allen tijde een plek, geborgenheid en vrede kunnen vinden onder Gods vleugels.
Zodat Hij ons kan helpen om niet alleen te kijken, maar ook te leren zien hoe Hij, de Heer, ons helpt om te begrijpen waarom Zijn aanwijzingen zo bevrijdend en daarom zo belangrijk zijn.

April

26 april | Dionne Brussee

Theresa van Lisieux was gezegend met een groot geloof en een gave om lief te hebben. En in het bijzonder het liefhebben van Jezus. Ze wilde dit echter op een grootse manier zichtbaar maken, en Jeanne d’Arc was daarin haar voorbeeld; het moest heroisch zijn, iets voorstellen, zichtbaar zijn voor heel de wereld!

Maar haar weg liep heel anders. Ze kwam in het klooster terecht en werd daar al snel ziek en overleed al op haar 24e. Maar in die jaren in het klooster, waar ze al vroeg terecht kwam, heeft ze wel degelijk een verschil gemaakt. Met haar eigen weg, de kleine weg.

19 april | Ds. Theodoor Meedendorp

Twee leerlingen van Jezus, Jakobus en Johannes, komen bij Jezus om hem wat te vragen. Krijgen wij de béste plekken? Ter rechter en linkerzijde van u, onze meester, als u heerst als koning in uw glorie?

‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

12 april | Ds. Bas van der Graaf

De levensles die Jezus ons vandaag leert behoort tot de meest centrale van alles wat Hij ons leerde. Het is een les die Hij zelf in zijn leven, in zijn sterven en bovenal in zijn opstaan uit de dood heeft geleefd en belichaamd. Het is de les van het graan dat sterft om juist zó leven voort te brengen en vrucht te dragen.

Maar dan komt de kernvraag voor ons: durven wíj ons óók aan dit geheim over te geven? Durven wij te geloven dat die wet van sterven om te leven ook het geheim van óns leven kan zijn?

5 april | Ds. Pieter Boomsma

Deze periode, tussen Palmpasen en Pasen, is er één vol verwarring. Het is de sprong van ‘Halleluja en Hosanna ’ naar ‘Kruisig Hem ’. De tijd van nog meer confrontatie met ongeloof, van voetwassing door Jezus, laatste Avondmaal, Getsemane en Golgotha. Het is de tijd waarin Jezus meer en meer merkt hoe weinig tot zijn leerlingen en tot de mensen is doorgedrongen wie Hij is en zelfs wat Hij gedaan heeft.

En wij? Wat verwachten wij van Jezus?

Maart

29 maart | Laetitia van der Lans

Maria staat bekend als zij die de knopen ontwart. Maria helpt ook de knopen in jouw leven, problemen of ingewikkelde vragen, te ontwarren.

Dat vergt geduld. Je moet erbij blijven, in gesprek blijven, luisteren naar elkaar. Hoopvol en in vertrouwen dat we samen verder komen. Want we hebben elkaar nodig. Want alleen zo komen we samen op weg.

22 maart | Ds. Dick Wolters

Wat doe je als het leven zwaar wordt? Je kunt bewust een plek zoeken waar je wordt ‘opgelicht’, waar je even boven je zorgen uitgetild wordt, waar het licht van Gods liefde doordringt, waar je iets ziet van Gods heerlijkheid.

Ook midden in de week, midden in deze stad. Op deze plek in de Alle-Dag-Kerk, waar we verhalen met je delen. Over een God die licht en liefde is. En die ook tegen jou zegt: ‘Jij bent mijn geliefde kind. Welkom in mijn licht!’

15 maart | Ds. Bas van der Graaf

God, de Heer over de schepping en het leven, legt zijn hele bezit in de handen van mensen. Hij maakt ze rentmeesters, om voor zijn schepping, maar ook de herschepping te zorgen.

Dat maakt ons tot heel verantwoordelijke mensen, ieder op zijn of haar eigen plek. Niet iedereen krijgt evenveel verantwoordelijkheid – de een krijgt 5 talenten, de ander 2 en nog weer een ander 1 – en het één is niet meer of minder dan het andere. Waar het God volgens Jezus om gaat is dat we het ons toevertrouwde talent niet begraven, maar ermee werken, zodat het vrucht kan dragen.

8 maart | Ds. Annette Driebergen

Voor mensen uit de 21e eeuw is biddag een ingewikkelde gedachte geworden. We kijken anders aan tegen Gods bemoeienis met onze aarde. Wat vroeger aan God werd toegeschreven, kunnen we nu zelf.

Zo’n dag om te bidden maakt in mij hernieuwd besef van afhankelijkheid wakker. In alles waartoe we in staat zijn, in alle menselijke vernuft en verstand, in alle techniek en kunde, er blijft iets waar we níet de hand op kunnen leggen. Iets waarvan we geloven dat het in Gods handen is.

1 maart | Dr. Kitty Bouwman

Het verhaal over de gedaanteverandering in Mattheus 17 staat in de context van het lijden en de dood van Jezus van Nazareth. Jezus vond uiteindelijk een uitzicht op zijn lijdensweg doordat God zich aan hem openbaarde. Hij wist zich verbonden met Iemand die hem niet zou verlaten.

Ook in deze tijd zijn er mensen die, net als Jezus, de berg op gaan om zich in tijden van leegte, moedeloosheid en uitzichtloosheid te oriënteren op bronnen van inspiratie. Soms merk je iets van Gods aanwezigheid, die sterker is dan de dood; liefde die je vasthoudt op weg van je leven.

Februari

22 februari | Kees van der Vlies

Ons denken en wereldbeeld wordt beperkt door de taal. Soms hebben we er geen woorden voor … Woorden schieten tekort. Wij kunnen ons niet losmaken van taal, hoe gebrekkig ook.

Als we naar de boodschap van de Bijbel luisteren, waarin liefde de boventoon voert, zouden we alles tegen de meetlat van de liefde moeten leggen. We zien dan dat mensen beperkt zijn in tijd en plaats, maar dat de Eeuwige dat niet is.

15 februari | Ds. Teus Prins

Veel mensen horen in de zegen iets van Gods nabijheid klinken. Wat ook waar is: Gods nabijheid is inderdaad een belofte die door heel de Bijbel heen klinkt. Onze kerkelijke liturgische zegen aan het eind van de dienst komt uit het Bijbelboek Numeri. Daarin staat deze in het kader van de tocht van het Joodse volk, over hun veertigjarige reis door de woestijn. Dit betekent dus dat het woorden zijn die onderweg klinken.

Dit geeft aan de zegenspreuk dan ook een symbolische betekenis, in die zin dat je inderdaad de zegen krijgt voor onderweg, wat niet zo gek is, want is niet ieder mens op zijn of haar manier onderweg in het leven?

8 februari | Ds. Bas van der Graaf

”Het Koninkrijk van God zal niet in één klap komen”, leert Jezus ons in Matthias 13, ”maar langs de weg van een langdurig groeiproces.”

En om dat te illustreren gebruikt hij het beeld van zuurdeeg. Stel je een vrouw voor die drie maten meel neemt. Drie maten meel, dat is heel veel meel. Maar wat gebeurt er als die vrouw aan die grote bak meel een stukje zuurdesem toevoegt? Juist, dan doortrekt dat kleine stukje zuurdeeg die hele massa meel en het deeg gaat dus rijzen en geuren. En dat is dus het geheim van het Koninkrijk: het begint klein, maar doortrekt de hele werkelijkheid.

1 februari | Pastor Joost Verhoef

Keer op keer valt het op: Jezus vertrouwt niet op de machtigen, niet op de geweldenaars; nee hij wil bouwen op mensen als u en ik, gewone mensen van goede wil.

Maar u zult vast ook iets van mijn aarzeling herkennen. Dat je denkt: Wie? Ik? Zou het werkelijk? Hangt het echt van mij af? Wat kan ik nu helemaal, wie ben ik nu helemaal? Ik ben er niet voor opgeleid, ik stel maatschappelijk niet zoveel voor. Dus, Jezus, waarom wijs je naar mij, waarom wijs je naar ons?

Januari

25 januari | Aline van de Watering

In Mattheus 7 : 13 -14 lezen we: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daar door naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Het leven is één grote oefening, in leven. Leren om dicht bij je hart te komen. Leren om op je voelen te vertrouwen. Oefening baart kunst. En dus die nauwe poort. Breek uit gewoontes, zoek het ongemak op, neem die nauwe poort naar het leven. Of zoals Ramses Shaffy zingt: Mens, durf te leven!

18 januari | Ev. Jurjen ten Brinke

We zijn gemaakt om God te dienen, om met Hem te leven. De dichter van Psalm 119 snapt dat; in die hele lange psalm gaat het keer op keer over Gods geboden en over het feit dat de schrijver er blij mee is!
Het geheim: inzien waarom die geboden goed voor je zijn. God verzint heus geen geboden, omdat Hij nu eenmaal Meester is en wij onderdanen. God maakte ons en Zijn wetten zijn de gebruiksaanwijzing die erbij hoort. Als je zo leeft, bent je echt vrij.

11 januari | Ds. Bas van der Graaf

De levensles van Jezus vandaag is dat de diepste geheimen van het leven – in zijn woorden: de geheimen van het koninkrijk van God – niet zomaar voor het oprapen liggen. Ze vragen erom dat we leerling worden van Jezus, dat we ons toewijden. Dat we geen buitenstaander blijven, maar deelnemen aan de binnenste kring.
Het vraagt echt om een stap, een sprong misschien wel, om in die binnenste cirkel te gaan leven. Maar wat een gelúk vind je, als de geheimen van het koninkrijk worden ontsloten.

4 januari | Ds. Alexander Noordijk

In Romeinen 14 schetst Paulus ons een heel goed voornemen: ” Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.” (vers 13).
Is het nodig om elkaar de les te lezen over het geloof? Nee, meent Paulus. Juist zij die niet bang zijn voor afgoden – iets wat toch niet bestaat – noemt hij de sterke broeders.
En zo schept hij een gelijk speelveld, en ruimte om elkaar weer te ontmoeten. Ook vandaag de dag kunnen wij daar een goed voorbeeld aan nemen, in een tijd van polarisatie.