Korte overdenking (nr.2) ‘Een hoger doel in het leven schenkt volharding’, ds. Bas van der Graaf (Stichting Alle-Dag-Kerk) – n.a.v. 2 Timotheüs 2: 8-13

* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Podcast nr.2 in de serie over Volharding, 23 december 2020 *

door ds. Bas van der Graaf

Welkom bij deze podcastserie van de Alle-Dag-Kerk over het thema ‘volharding’. In 5 afleveringen staan we stil bij de vraag wat het bijbelse woord ‘volharding’ betekent en hoe het ons in deze tweede ‘lockdown’ kan helpen om moed te hou­den en gaande te blijven.

Vandaag aflevering twee met als thema:

Een hoger doel in het leven schenkt volharding

Gedachten bij de tweede brief van Paulus aan zijn medewerker Timotheüs, hoofdstuk 2 vers 8-13

Veel moedeloosheid wordt veroorzaakt door dóelloosheid. Als je niet meer weet waar je het voor doet, waar je ten diepste voor leeft, ligt moedeloosheid vlak om de hoek. Ik heb de indruk dat velen van ons last beginnen te krijgen van díe door doel­loosheid ingegeven moedeloosheid. Ik hoorde een studente zeggen: “Ik heb de hele week ontzettend uitgekeken naar het Zoom-diner van mijn studentenvereniging.” Ze zei het met een toch wel moedeloze ondertoon. Zó weinig meer om naar uit te kijken, zo’n kleine wereld, zo’n kleine horizon. Ik denk dat we er allemaal wel last van begin­nen te krijgen.

Toen ik er wat langer over nadacht, besefte ik dat zicht houden op een hoger doel in je leven dus van levensbelang is om het in deze lastige tijd vól te houden, om te vol­harden. Die gedachte werd trouwens ingegeven door het lezen van een paar regels die de apostel Paulus vanuit de gevangenis schreef aan Timotheüs, één van zijn jonge medewerkers. Die jongen had het blijkbaar niet gemakkelijk, want Paulus probeert hem in zijn brief echt een hart onder de riem te steken.

Vanuit zijn – letterlijke! – lockdown vertelt hij hoe hij het zélf volhoudt in alle beper­kingen. De kern van wat hij zegt is, dat hij juist in die gevangenis dicht bij zijn missie in het leven blijft.

Wat was die missie? In zijn geval was dat: het verhaal van Jezus verspreiden over de wereld. Jezus, die geboren werd uit het geslacht van de grote koning David, als de lang verwachte Messias. Dat is het verhaal van Kerst, het geboorteverhaal. Maar hij wijst in één adem ook naar het verhaal van Pasen, want Jezus werd na zijn kruisiging ook uit de dood opgewekt. Het is Kerst en Pasen in één zin bij Paulus. Dát Kerst- & Paasverhaal vertellen in de hele wereld, dat is zijn missie en van die missie gaat niets af, ook niet als hij in lockdown zit.

En als hij dat gezegd heeft, maakt hij twee prachtige opmerkingen over volharding, het thema van deze serie podcasts. Moet je horen.

Om te beginnen zegt hij: dáárom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. Beetje moeilijke zin misschien, maar hij verwoordt hier de kern van zijn missie: zijn leven in dienst stellen van de groep mensen aan wie hij het verhaal van Jezus mag vertellen, zodat ze een nieuw leven met toekomst mogen beginnen. Uitverkorenen noemt hij ze daarom. Het Griekse woord voor volharding (hupomonè) wordt hier vertaald met ‘alles verdraag ik’. Door steeds te denken aan zijn roeping, zijn missie, dáárom kan hij alles verdragen wat hem nu overkomt. ‘Ik heb veel te verduren’, zegt hij, ‘en ben zelfs als een misdadiger gevangengezet’. Maar dat alles verdraag ik, als ik denk aan mijn roeping.

Waar denken wíj aan in deze periode? Hebben wij ook zo’n overstijgend doel in ons leven waardoor we de beperkingen van deze tijd kunnen verdragen? Is er iets groters dat ons gaande houdt, zelfs als ons leven soms stil lijkt te staan? Wat is de reden waar­om jij alles kunt verdragen? Of ontbreekt die reden in je leven?

Volharding is bij Paulus dus geworteld in zijn roeping om andere mensen te dienen met het beste wat hij geven kan: het verhaal van Jezus.

Maar volharding draagt ook, zo schrijft hij een paar regels verder, bij aan overwinning van de beperkingen van dit moment. Letterlijk zegt hij: Als wij volharden zullen we ook met hem heersen. Paulus gelooft dat Jezus – het kerstkind dat later koning van Pasen zou worden – eens koning over Gods nieuwe wereld zal zijn. En dat geloof geeft hem ook de overtuiging dat hij, hoewel zijn leven nu op slot zit, in die toekomst mag delen en zelfs met hem mag heersen over die nieuwe wereld.

Kortom: volharding draagt de belofte van overwinning in zich.

Moedeloosheid wordt overwonnen als we zicht hebben op het hogere doel van ons leven. Zicht op waartoe we ons geroepen mogen weten, in dienst van God en onze naaste. Zicht ook op de toekomst, waarin de koning van Pasen die als nazaat van David in Bethlehem geboren werd, zal regeren over Gods nieuwe wereld. Een toe­komst die ook ons beloofd wordt. Dat alles geeft ons reden en kracht om te volharden in deze moeilijke tijd.

»«

Plaats een reactie